Organisation och personal

Lili-Annè Aldman

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Lili-Anne.Aldman[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Present position

Researcher at Department of Economic History, Uppsala University and the Department of Economy and Society, unit Economic-Histor, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

Research Interests

My main research interest is how institutional changes affect social and economic life. Specifically as to if and how laws affected people, production, markets and other economic areas. I also study how people react to the proposed and implemented regulation as well as flows of goods and credits.

My doctoral dissertation is focused on how the institutional changes in Sweden during ca 1720-1738 affected the import of textiles to Stockholm.

Education

2008 Ph. D (doctor degree in Economic History, Uppsala University
2006 Licentiate degree in Economic History, Uppsala University
2000 Master in Social Science, major in Economic History, minor Economics, Statistic and Politics, Goverment and Laws, Uppsala University

Teaching experiences

I currently supervise one student to the completion of her master degree and teach for masterstudents about archives. I have tutored both foreign and Swedish students and have also done some lecturing, for instance masterstudent at the Department of Art History (Textile History) about how to find sources.

Research Projects

2014 Produktion i Stockholm 1600-1760 (The production in Stockholm 1600-1760) (ongoing at Uppsala University to 2018)

2013- Konsumtionskrediter i Göteborg och Stockholm 1650-1870 (Consumption credits in Gothenburg and Stockholm 1650-1870) (ongoing at Department Economic and Society, unit Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg until 2017)

2012-2015 Krona eller klave? Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal, (Heas or tails? Different side of coins and credits in 1800s Gothennburg.) This is a project in cooperation with Gothenburg City museuem and financed by Torsten Söderbergs stiftelse (foundation). Me, Per Hallén and Martin Fritz are researching different parts of the informell och formal credit market during 1800s and are involved in the developing a new exhibition at Gothenburg City museum. The two parts should work closely together and give each other a deeper knowledge. (at Department Economic and Society, unit Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, will be finished during 2015)

2010 Svensk marknadsföring och konsumtion 1530–1750: Jämtland, Härjedalen, Bohuslän och Västergötland. (Swedish marketing and consumption 1530–1750: In Jämtland, Härjedalen, Bohuslän och Västergötland.) (at Department Economic History, Uppsala University, will be finished during 2015)

2010-2011 Sahlgrenska sjukhuset 1770–2000. This was a project in coperation between the Department Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (Sahlgrenska University Hopsital) (Finished 2011)

2008-2012 Att finansiera konsumtion i östra Sverige cirka 1600-1750. (How to finance consumption in Eastern Sweden, 1600–1750. (at Uppsala University)

2009 partime as Researcher assistant at Stockholm City Archive, for Tidigmoderna konkurser (The project Earlymodern bankruptcies was a cooperation between Economic History, Uppsala University and Stockholm City Archive).

2008-2013 Handelsstaden och Europamarknaden 1619–1860. Utvecklingslinjer för hamnstad, uppland och handelshus i Göteborg och en jämförelse med Stockholm under förindustriell tid. (The commercial town and the European market 1619–1860. Lines of Development for port, hinterland and merchants houses in Gothenburg and in comparason to Stockholm during the pre-industrial era.) In cooperation between the Department of Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and Department of Economic History at Uppsala University.

2008- En omvärdering av Spökslottet och dess ägare 1698–1900 (A reappraisal of the Ghost castle and its owners 1698–1900.) In cooperation with researchers from the University of Stockholm and Uppsala.(Ongoing to 2015/2016)

2000-2008 My doctoral dissertation is a part of the project The ”Skeppsbro Nobility” in Stockholm’s Old Town 1650-1850, a research program on the role and significance of trade capitalism in Swedish economy and society.

Selections of Publications unregistred in DIVA

Books
Aldman L-A, Hassling B. & Weibull N, ed. prel. title Schefflerska Palaiset: en omvärderning av spökslottet och dess ägare 1698-1900, (Scheffler's Palace: a reappraisal of the Ghost castle and its owners 1698–1900).(forthcoming 2016)

The how, what and why? The east Swedish textile consumption, 1600-1750. (forthcoming 2015/2016)

Förindustriella textila källor. (forthcoming autum 2015) (Preindustrial sources for textiles) (a cource-book for Masters students)

Hallén P., Aldman L-A & Fritz M Krona eller klave? –Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet. (Heads or tails? The development of the credit market in Gothenburg during the 1800s.), Lund, (publ. June 2015).

Aldman L-A, Hallén P. Olsson K. Göteborgs hamns tre åldrar, Hamnen och handeln i Göteborg 1619-1950, Göteborg, 2011 (The three ages of the Gothenburg habour: The harbour and trade in Gothenburg, 1619–1950”, in Unda Maris 2010–2011)

Aldman L-A, Dalhede C., Hallén P. & Ohlsson K. Sahlgrenska sjukhuset 1770–2000 , (accepted for publ. 2011).

Chapters in books:

"Stockholms handel och utveckling i ett europeiskt perspektiv 1650–1850"; "Linhandlare med ambition bygger ett herremanshus i Stockholms lantliga omgivning", "Egendom på landet och lägenhet i staden 1757-1824", in Aldman L-A, Hassling B. & Weibull N. ed.(forthcomming 2016). ("Stockhoms trade and development in an European perspective, 1650–1850", "A trader in linnen with ambition building a palace in the rural surroundings" & "Property in the countryside and an apartment in the city 1757-1824")

”Statens betydelse för svenska hamnar” & ”Visionen om ett västkustcetrum förverkligas 1619–1760", in Aldman L-A, Hallén P. Olsson K. (2011). ("The State's significance for Swedish ports" & The vision of a West Coast center realized 1619-1760")

"Stockholms textila import och tillverkning, 1720–1760", ("Stockholm's textile imports and production, 1720–1760", (accepted for publication 2012) in Nyberg K. prel. title Swedish textile trade and manufacturing, (forthcoming)

"Från Lazarettet till Universitetssjukhuset–en översikt 1782–1990", "De första sjukhusen 1776–1830" & "På Carolus Dux. Ett hästskoformat sjukhus tiden 1840–1870", (accepted for publ. 2011) in Aldman L-A, Dalhede C., Hallén P. & Ohlsson K. (forthcoming).

Articles and review

Aldman L-A & Hallén P. "Heads or tails-different sides of coins and credits in 1800s Gothenburg" (accepted for publication)

Review of Fritz S., "Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagare och storfinanser", Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011, pp. 236.

Review of: Christer Ahlberger & Pia Lundkvist red. (2007) "Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien cirka 1600-1900", Scandia(Lund) 2008 (74), pp. 112–113.

Working papers and reports

Aldman L-A & Hallén P, ”Heads or tails”– different sides of coins and credits in 1800s Gothenburg, workshop: "Il Credito informale in ambito mediterraneo fra età moderna e contemporanea"Cambio sede, Rom, 2013.

Aldman L-A, Hallén P. & Hansson D. "Wind in the sails: how extreme weather affected maritime traffic in western Sweden and the national economy from 1600s until today", 8th Sound economic History Workshop, Uppsala, 2013.

Aldman, "Samhällets smörjmedel, eller? 1800-talets göteborgska kreditmarknad sett utifrån konkursakter", paper prestent at Gothenburg City museum, 2013. (The society's oil, or? 1800s Gothenburg credit market seen from Bankruptcy records)

"Sitting on the dock of the bay: Konsumtionen i Stockholm och Göteborg", (Consumption in Stockholm and Gothenburg) paper present at Stockholm och Göteborgs hamnmiljöer i ett långtidsperspektiv, 1300–2010, Sjöhistoriska museet, Stockholm, 2012.

"Den utrikes fartygstrafiken till Göteborg år 1760 och det svenska produktplakatet" in "Handel och ekonomisk utveckling Tolagsjournaler och uppbyggnad av databaser 1638 till 1857", paper presented at the international workshop Handel, handelshus och databasuppbyggnad. (Trade, merchant houses and database construction, 1-2 oktober, PRG, Göteborg, 2009.)

"Ett lyckat försök? Svensk ekonomisk politik och dess påverkan på den textila importen till Stockholm 1720-1740" ("A successful try? Swedish economic politic and it's effect on textilie import to Stockholm 1720–1740"), workingpaper presented at Uppsala universitet May 2007.

"Forskningsrapport över bevarat bildbestånd av manufakturer och deras kvatersmässigafördelning på Södermalms fastigheter för 1700-1930", 2007 (Resarch report over pictures of houses at Södermalm between 1700-1930)

"Ett lyckat försök? Svensk ekonomisk politik och dess påverkan på den textila importen till Stockholm 1720-1740". Manuscript present at Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, 2007.

"Att välja framtid: Kvinnligt företagande i Stockholm under 1700-talets början". ("To choose the future: Female businessmen in Stockholm during the beginning of 1700s"), workingpaper present Stockholm 2004.

"Att välja framtid. Stockholms textila importörer under institutionella förändringar". ("To choose the future: The textile importers in Stockholm during Institutional changes") workingpaper present, 2002.

Selected Conference papers

"1700-talets materiella levnadsstandard i Göteborg och Stockholm" , paper present at Vardagsliv under 1700-tal: upplevt, samlevt, utlevt, Session Produktion och konsumtion, (Sällskapet för 1700-tal), Uppsala, May 2015 (The material living standard in Gothenburg and Stockholm durig the 1700s)

Aldman, “Market for New Textiles in Seventeenth- and Eighteenth-Century Sweden”, Pasold Research Fund Conference, Stockholm, 2013.

Aldman, Hallén & Andersson, “Gateways and shipping during the early modern times-The Gothenburg example 1720-1804”, presented at ESSHC, Glasgow., 2012

Aldman, “New perspective on Swedish pre-industrial development of marketing.” Present at Svenska historikermötet 2011.

"Bridging cultural and economic differences in consumption in the Baltic region ca 1700-1750", paper present at The Nordic conferance about the long 1700s. Session Relationer och kontakter mellan de nordiska länderna under det långa 1700-talet, Åbo, 3-4 oktober 2009.
"Marknadsföringens utveckling i östra Sverige cirka 1530–1750", paper presented at Svenska Ekonomisk historiska mötet i Uppsala, 5–7 mars 2009, session: Handelns förutsättningar och organisation i Norden från medeltid till nutid, Tema: Institutioner och nätverk. ("The development of Marketing in Eastern Sweden ca 1530-1750")

"Sambandet mellan databasen Tidig moderna konkurser och databasen NAVIGOCORPUS", paper presented at Svenska Ekonomisk historiska mötet i Uppsala 5-7 mars 2009. Session: Historiska databaser. Konkursinstitutionens uppkomst och utveckling i Stockholm 1734–1862. (The connection between the database Early modern bankrupties and the database Navigocorpus)

"Institutionella förändringar inom svensk östersjöhandel på 1700-talet", uppsats till seminarium "Baltic connections" 12-13 june 2008, Stockholms stadsarkiv. (Institutional changes within the Swedish Baltic Sea trade in the 1700s)

"Who’s the boss? Merchants and shopkeepers in Stockholm during early modern times". Paper presented at the ESSHC in Amsterdam 2006, session economic, Partners in Business. Husbands and wives working together. Part I: Married couples working together in commerce, 1500-1800.

"Textile Merchants Facing Institutional changes in Stockholm c. 1720-1740", paper presented at IEHC 2006 XIV: International Economic History Congress in Helsinki Finland, session 16: Merchant Settlements as Intermediaries for European Influences in the Baltic North, or Elsewhere 1650-1850. Economic, Social and Cultural Aspects.

"Kvinnligt företagande i Stockholm – främst inom handel och perioden ca 1690-1740" . Paper presented at Svenska historikermötet, Uppsala 2005, session "Nya perspektiv på kvinnors handlande i äldre tid" ("Female businessmen in Stockholm- with focus on the trade sector and the period of 1690-1740")

Others:

2014 Organizer of the International seminar and workshop at Gothenburg City museum in September.

Principal of the session: Kreditmarknaden i långtidsperspektiv, Ekonomiskhistoriska mötet, Lund, 2013

Presentation: Kläder och mode på 1700-talet. Siden och kattuner, (Cloths and fashion in the 1700s. Silks and calicios) at the City archive of Stockholms stadsarkiv, 2010.

Presentation: "Institutionella förändringar inom svensk östersjöhandel på 1700-talet", at the City archive of Stockholms stadsarkiv, 2008 (Institutional changes in the Swedish Baltic trade during the 1700s)

Particiapations and researchgroups

Handelshistoriska nätverket med forskare från Finland, Norge, Sverige, Tyskland och Italien m.fl.. (Network för historic resarch of trade)

NAVIGOCORPUS, a cooperation between researcher from Lyon, Nice, Brest. Lissabon Sweden etc.

The CHARM Association

The Swedish Eigthteeth Century association (members of the board 2010-2012)

Voltaire Foundation and ISEC

Preindustrial Research Group (PRG)

Grants etc.

The Royal Academy of Letters, History and Antiquities: Stiftelsen Agnes Geijers fond, research project

SEB institutoner & stiftelser: Estrid Ericson stiftelse, for a research project

Samfundet S:t Erik. Grants for publication

Stiftelsen Lars Johan Hierta, research project

The Royal Swedish Academy of Sciences: Stiftelsen K. Langenskiölds fond, research project

The Royal Swedish Academy of Sciences P. E. Lindahls stipendiefond, research project

The Royal Academy of Letters, History and Antiquities: Nordins fond, research project

Torsten Söderbergs Stiftelse, researchprogram

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.