Organisation och personal

Jan Amcoff

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Jan.Amcoff[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7385
Mobiltelefon:
070-4250135
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

universitetslektor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
jan.amcoff[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
070-4250135
Mobiltelefon:
070-4250135
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Till mina forskningsintressen hör människors flyttmönster i Sverige, särskilt återflyttning. Jag är också intresserad av att undersöka betydelsen av att använda olika slags datainsamlingsområden vid empiriska studier. Ett tredje forskningsfält gäller regionförstoring och utvidgad pendling. Ett fjärde område handlar om landsbygdens utveckling.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen
 
Återflyttning
Många av dem som lämnar sin hemregion och flyttar någon annanstans återvänder så småningom. Beroende på hur man mäter och vilken slags region som avses svarar återflyttningen i Sverige för 20-30% av all mellanregional flyttning. Denna flyttström utgör ett forskningsintresse för mig. 
 
Betydelsen av att välja geografiska datainsamlingsaggregat
Ett annat område som intresserar mig är de geografiska områden som används för dataaggregeringsändamål. Det är sedan länge känt att det spelar roll för analysresultaten hur sådana områden avgränsas.
 
Regionsförstoring
Ett tredje forskningsfält berör pendlingsmönstrens utveckling och det fenomen som går under namnet regionförstoring. Det avspeglas inte på något tydligt sätt i alternativa källmaterial och en höjd upplösningsnivå reser också frågetecken för fenomenet.
 
Landsbygdsutveckling
Ett fjärde forkningsintrresse fokuserar på utvecklingen av befolkning, bebyggelse och service på landsbygden. Efter några decennier vid 1900-talets mitt som präglades av urbanisering bromsade landsbygdens befolkningsminskning in, i synnerhet kring större städer. Det reflekteras i såväl befolkning som bebyggelse, medan servicen fortsätter att minska.
 
 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.