Marika Hedin

Kort presentation

Jag är sedan 2014 chef för universitetsmuseet Gustavianum, med ansvar för Uppsala universitets samlingar av konst, mynt, arkeologi och vetenskapshistoria. Jag är disputerad historiker och teknologie hedersdoktor, med ett stort intresse för materiell kultur och mångdisciplinär kunskapsförmedling. Jag har varit chef för Vasamuseet (5 år) och publik chef för Nobelmuseet (10 år). Gustavianums uppdrag är samverkan, öppna samlingar och studentpraktik , och vi är Uppsalas mest välbesökta museibyggnad.

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade på en avhandling i historia vid Stockholms universitet 2002, har en MA i amerikansk historia från University of Notre Dame, USA (1990), var Visiting Fellow vid Clare Hall College, Cambridge university 2005/2006 och utnämndes till teknologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 2013.

Jag var chef för Vasamuseet i Stockholm i fem år, 2009-2014, och samtidigt biträdande myndighetschef för Statens maritima museer. Dessförinnan var jag publik chef vid Nobelmuseet, Stockholm i tio år. Mellan 2003 och 2005 var jag huvudsekreterare för Whiplashkommissionen. Jag har också tjänstgjort som lektor vid Stockholms universitet och vid Kungliga Tekniska Högskolan, varit Fulbright Scholar 1989/90 och redaktionssekreterare för Historisk tidskrift.

Jag är författare och redaktör för ett flertal artiklar och böcker, bland annat den prisbelönta Bilden av svensk historia (2005). Jag har också arrangerat flera större internationella konferenser och symposier. Min egen forskning har behandlat svensk liberalism, vetenskapshistoria och olika aspekter av publik historia. Jag har arbetat med popularisering av historia i radio och TV, och skrivit läromedel för skolan.

Jag är vice president för the International Congress of Maritime Museums och styrelseledamot i Svenska Linnésällskapet, Zornmuseet, Svenska Historiska Föreningen och Nobelmuseet. Jag är medlem i Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, sitter i stiftelsen Right Livelihoods rådgivande kommitté, och i de vetenskapliga redaktionerna för National Maritime research (Kina) och Opuscula Musealia (Polen). År 2017 valdes jag in i Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande skandinaviens historia, och år 2006 till Life Member vid Clare Hall, Cambridge. Bland tidigare uppdrag kan nämnas att jag satt i styrelsen för CEMAS 2010-2014 och för Fulbrightkommissionen 2010-2014 på regeringens uppdrag. Mellan 2014 och 2016 var jag engagerad i rollen som strategisk rådgivare för det nya Nobelcentret i Stockholm, som planeras öppna 2020.

PUBLIKATIONER

Böcker

 • Karl Staaff - arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformator, med Håkan Holmberg, Anders Johnson och Svante Nycander (Ekerlids förlag, 2015)
 • Vasa - historien om ett skepp, huvudredaktör [in English as VasaThe Story of a Royal Warship] (Bonnier Fakta/Vasamuseet, 2011),
 • Staten som vän eller fiende, med Urban Lundberg, Jens Rydström and Mattias Tydén (Institutet för framtidsstudier, 2007)
 • Bilden av svensk historia, med Torbjörn Nilsson och Åsa Linderborg (Wahlström och Widstrand, 2005)
 • ­Ett liberalt dilemma. Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan, 1880–1930 (Stockholm/Stehag: Symposion bokförlag, 2002)
 • Museums of Modern Science. Nobel Symposia no. 112. (Canton, Mass.: Science History Publications, 2000), (biträdande redaktör)
 • Historien pågår, lärobok i historia åk 7–9, med Robert Sandberg (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1999, andra omarbetade upplagan 2002)
 • Teknikens landskap (Stockholm: Atlantis bokförlag, 1998), redaktör med Ulf Larsson
 • Nordic Energy Systems (Canton, Mass.: Science History Publications, 1995), redaktör med Arne Kaijser
 • Center on the Periphery (Canton, Mass.: Science History Publications, 1993), biträdande redaktör

Rapporter

 • Whiplashkommissionens slutrapport (Whiplashkommissionen, 2005) [huvudförfattare]

Artiklar (urval)

 • "Karl Staaff och socialpolitiken" [Karl Staaff and social policy] i Karl Staaff - arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformator, av Marika Hedin, Håkan Holmberg ,Anders Johnson och Svante Nycander (Ekerlids förlag, Stockholm, 2015)
 • “Socialpolitik som kall”, Centrala skeden, viktiga personer och centrala skeden i CSA:s historia, CSA skriftserie nr 2 (CSA:s småskrifter, 2014)
 • “A Prize for Grumpy Old Men? Some reflections on the lack of female Nobel Laureates” i Gender and History Vol.26, No.1 (April 2014)
 • “Exhibiting the 17th Century: Maritime history made public through the Royal Warship Vasa”, i Hallenberg et al. (eds.), Organizing History. Studies in Honour of Jan Glete (Nordic Academic Press, Stockholm, 2011).
 • ”Nobels testamente”, med Anders Bárány, i Populär historia 12/09 (2009)
 • ”Kvalitet, relevans och genomslag – en fråga om forskningens frihet?” i Tvärsnitt 4:08 (2008)
 • ”Sixth Dialogue: The Prize”, i The Power of the Word, Colloquium on Anglophile and Francophone African Literature (Rodolphi, 2006)
 • ”Pionjärer”, i Ligga till last (Gleerups förlag, 2006)
 • ”Virtual museums and beyond: When to inspire, when to inform” (Iziko museums, Kapstaden, Sydafrika 2002), www.museums.org.za/mtconference/papers/hedin.pdf
 • ”Ideologi i praktiken. Ernst Beckmans liberala dilemma”, i Hilda Rømer Christensen, Urban Lundberg och Klaus Petersen (eds.), Frihed, lighed och tryghed. Velfaerdspolitik i Norden. Rapport till det 24 Nordiska Historikermøde (Århus: Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie nr. 48, 2001)
 • ”Transmitting the Intangible. Thoughts on a Future Nobel Museum”, joint issue of The Kenyon Review. Vol. XXIII, No. 2 and Stand Magazine, Vol. 2 (4)/3 (1) (2001)
 • ”Den svenska historien duger - också utomlands!”, med Christer Nordlund, i Historisk tidskrift 1999:4
 • ”Konsten att begränsa sig. Om arbetet med en lärobok i historia”, i Artes 1999:1
 • ”Sociala kategoriseringar - historikerns och historiens”, with Mattias Tydén, i Historisk tidskrift 1998:4
 • ”I det allmännas tjänst. Liberalerna och vetenskapen”. i Marika Hedin & Ulf Larsson (red.), Teknikens landskap (Stockholm: Atlantis bokförlag, 1998)
 • ”Rapport från Världshistorikerkonferensen i Montréal”, Historisk tidskrift 1995:4

Övrigt

Capacity through Culture, Lund university, 2017.

Universitetets samlingar blir infrastruktur, Bibliotekschefskonferens 2015, Stockholm

Ställa ut, låsa in eller begrava? Almedalen, 2015.

Nobel Center in Stockholm, Stockhoolm 2015.

What I learn from history, TEDx talk, Frankfurt, 2012.

Porträtt av Nobelpristagare, CD-skiva tills. med Anders Bárány (Stockholm: Nobelmuseet i samarbete med Sveriges Radio, 2002)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.